Xem qua cách ChatGPT và Ai Bing giới thiệu sản phẩm Superlink Cables

Đây là ChatGPT viết

Và đây là Ai Bing viết